piątek, 16 listopada 2007

Konferencja "Polska poza granicami kraju"IV Europejska Konferencja z cyklu: Rodzina Polska poza granicami kraju „Najnowsza migracja Polaków po roku 2004 do Europy Zachodniej i jej konsekwencje dla rodziny”

pod honorowym patronatem: Marszałka Senatu Prymasa Polski Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa 23-24 listopada 2007 r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5

P R O G R A M KONFERENCJI

PIĄTEK – 23 listopada 2007
godz. 9.00 Msza św. w kościele akademickim przy UKSW
godz. 10.00 – Rejestracja uczestników
godz. 10.30 - 10.35 Otwarcie konferencji
godz. 10.35 – 11.00 Wystąpienia oficjalnych gości
godz. 11.00 – 11.30 Jego Ekscelencja Ks. Bp Ryszard Karpiński, Delegat Episkopatu Polski
ds. Duszpasterstwa Emigracji: Wydarzenia z życia Kościoła w 2008 r. dotyczące
polskich rodzin na emigracji
Sesja I. Prawno-polityczne aspekty zjawiska emigracji
godz. 11.30 - 12.45
1. Senator Kazimierz Jaworski, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Senatu RP:
Wsparcie rodziny polonijnej oraz rodziny polskiej dotkniętej migracją na
drodze politycznej
2. Marek Bieńkowski: Układ z Schengen - szanse czy zagrożenia
3. Grażyna Sołtyk: Prawa rodziny – kontekst międzynarodowy
4. Katarzyna Mazela: Światowe zmagania rodziny – z doświadczeń Światowego
Kongresu Rodzin
5. Dr Wanda Półtawska, Papieska Rada do Spraw Rodziny: Wyjazdy do pracy za
granicę - zyski i straty

godz. 12.45 Dyskusja
godz. 13.00 Obiad

Sesja II. Emigracja po 2004 r. do Europy Zachodniej na przykładzie Anglii
godz. 14.00 – 14.45
1. Krystyna Mochlińska: Polonia ideowa w Anglii
2. Emilia Klepacka: Aktualna sytuacja emigracji zarobkowej w Anglii
3. Ks. Krzysztof Tyliszczak: Wpływ przyjazdu Polaków po 2004 r. do Anglii na
rozwój polskich parafii

Sesja III. Społeczno-psychologiczne aspekty zjawiska emigracji
godz. 14.45 – 15.45
1. Ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski: Zachowanie polskiej tradycji rodzinnej i
religijnej poza krajem na przykładzie Niemiec u progu wejścia Polski do Unii
Europejskiej – wnioski dla emigracji angielskiej
2. Prof. dr hab. Krystian Wojaczek: Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn
ekonomicznych
3. Dr Anna Fidelus: Zaburzenia w zachowaniu wśród dzieci w rodzinach emigrujących
z przyczyn ekonomicznych
4. Dr Jadwiga Plewko: Rodzina w Polsce w obliczu migracji zarobkowych – kontekst
społeczno-geograficzny wyjazdów

godz. 15.45 – 16.15 Dyskusja
godz. 16.15 Kawa

godz. 16.45 Spotkanie autorskie z Aliną Czerniakowską: Wprowadzenie i omówienie
filmu o Janie Pawle II "Zanim stąd odejdę" oraz jego projekcja
godz. 18.15 – Wyjazd na kolację i spacer po Starówce.

SOBOTA – 24 listopada 2007
Sesja IV. Opieka duszpasterska nad Polonią
godz. 9.00 – 10.30
Wprowadzenie: Jego Ekscelencja Ks. Bp Kazimierz Górny, przewodniczący Rady ds.
Rodziny Konferencji Episkopatu Polski
1. O. Andrzej Rębacz: Ustalenia podjęte przez Radę ds. Rodziny Konferencji
Episkopatu Polski o objęciu opieką rodzin polskich poza granicami kraju
2. Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski: Najnowsza emigracja polska – problemy
duszpasterskie
3. Ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler: Rozdzielenie małżonków a obowiązki
małżeńskie
4. Ks. dr hab. Leszek Adamowicz: Zawarcie małżeństwa w emigracyjnym środowisku
wielokulturowym i wieloreligijnym. Zarys problematyki prawnokanonicznej
Kościoła katolickiego
5. Prof. Franciszek Adamski: Organizacja duszpasterstwa rodzin przez kard.
Karola Wojtyłę w Polsce wzorem troski o rodzinę polską poza krajem

godz. 10.30 Przerwa na kawę

Sesja V. Znaczenie wielospecjalistycznego poradnictwa rodzinnego
godz. 11.00 - 13.00
1. Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym: Rodziny rozdzielone migracją – opinie migrantów
i ich otoczenia społecznego
2. Prof. Maria Ryś: Znaczenie pomocy młodzieŜy i dorosłym w kierunku dojrzałego
traktowania przez nich niezmiennych instytucji – małżeństwa i rodziny –
w zmiennej sytuacji emigrantów
3. Ks. dr Władysław Szewczyk: Projekt wielospecjalistycznej poradni rodzinnej
w krajach napływu nowej emigracji
4. Ks. dr Paweł Landwójtowicz: Poradnictwo w sprawach rozłąki z przyczyn
ekonomicznych
5. Małgorzata Walaszczyk: Przystosowanie polskiego duszpasterstwa rodzin do
warunków emigracyjnych
6. Lek. med. Elzbieta Gołąb: Nauczanie NPR po polsku w krajach zamieszkania
Polonii dzięki międzynarodowej działalności INER
7. Dr Bożena Gulla: Podzielone rodziny – przygotowanie poradni katolickich do
zadań związanych z integrowaniem rodzin, pomocą w przystosowaniu emigrantów,
kultywowaniem polskości
8. Dr Małgorzata Duda: Profilaktyka bezdomności, bezrobocia a emigracja
godz. 13.00 Dyskusja
godz. 13.30 Obiad

Sesja VI. Edukacyjno-wychowcze aspekty pobytu rodziny polskiej poza granicami
kraju
godz. 14.30 - 16.00
1. Dr Małgorzata Stopikowska: Wychowanie ku wartościom rodzinnym, religijnym
i narodowym w świetle współczesnej białoruskiej prasy katolickiej
2. Paweł Król: Przygotowanie materiałów elektronicznych do pracy w emigracyjnym
poradnictwie rodzinnym oraz adaptacja przedmiotu „Przygotowanie do życia w Rodzinie” do warunków emigracyjnych
3. Papis Wanda: Szkolenie nauczycieli polonijnych w zakresie prowadzenia zajęć
z „Przygotowanie do śycia w Rodzinie” w polskich szkołach poza granicami kraju (przedstawienie warsztatów)
4. Dr Małgorzata Słowik: Budzenie aktywności społecznej młodzieży polonijnej
5. Agnieszka Bogucka, prezes oddziału Warszawskiego „Wspólnoty Polskiej”:
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie w sytuacji diaspory
– środowiskowe i kulturowe uwarunkowania wychowania ku wartościom
chrześcijańskim i narodowym
6. Ks. Jan Zalewski: Rajd motocyklowy jako nowa forma wychowania patriotycznego-
religijnego

godz. 16.00 – 16.30 Dyskusja
godz. 16.30 – 17.00 Wnioski i zakończenie konferencji

Konferencji towarzyszy prezentacja posterowa przygotowana przez Koło Naukowe
Katedry Nauk o Rodzinie przy „Ateneum – Szkole Wyższej” w Gdańsku pod kierunkiem
dr Grażyny Koszałka.

Patronat honorowy:
Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP
Jego Eminencja Kard. Józef Glemp, Prymas Polski
Jego Ekscelencja Abp Józef Michalik, Przewodniczący KEP
Prof. Andrzej Stelmachowski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Komitet honorowy:
Jego Ekscelencja Abp Szczepan Wesoły, Rzym
Jego Ekscelencja Bp Ryszard Karpiński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji
Jego Ekscelencja Bp Kazimierz Górny, Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP
Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Maria Ryś
O. prof. dr hab. Leon Dyczewski
Ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler
Dr Grażyna Koszałka
Dr Jadwiga Plewko
Dr Małgorzata Stopikowska
Patronat medialny:
Niedziela
KAI
Współorganizatorzy:
Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej, Komisja ds. Rodzin
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Senatu RP
Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Oddział Warszawa
Instytut Polski Akcji Katolickiej w Anglii
Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Niemczech
Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii
Katedra Nauk o Rodzinie, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio

Rezerwacja: janusz.mikulski@chello.at
Tel. 0043-12088797 (Austria)
Mobil. 0043-69910127821 (Austria)
Mobil. 0048-510754512 (Polska)
Miejsce konferencji:
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, ul. Dewajtis 5, Warszawa, sala
kinowa
Miejsce noclegu:
DOM REKOLEKCYJNO-FORMACYJNY, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
Internet: www.drf.mkw.pl
Dyrektor Domu: Ks. Bogusław Jankowski
tel. 022/56-10-110, kom. 0 501-100-613, e-mail: bogus@saonet.com.pl
Dojazd:
Z centrum Warszawy jedziemy tramwajem nr: 6, 15, 17 w kierunku Żoliborza. Wysiadamy
na przystanku "UKSW" i dochodzimy przez lasek (najprawdopodobniej w
towarzystwie studentów podążających na zajęcia w UKSW).
Samochodem - jedziemy ulicą Marymoncką w kierunku Gdańska, skręcamy w pierwszą
ulicę w prawo, za Szpitalem Bielańskim. Zakaz wjazdu nie dotyczy gości.

WSTĘP WOLNY!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life