środa, 16 lipca 2008

Ustawa rodzinna - zmiany od stycznia 2009

W dniu 8 lipca 2008 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzinie (zmiana w Kodeksie Pracy oraz 10 ustawach). Dokument ten zakłada wydłużenie urlopów macierzyńskich do 20 tygodni w 2009 r. oraz zwiększenie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych za osoby przebywające na urlopie wychowawczym.

Przewidziano podział urlopu macierzyńskiego na dwie części: obligatoryjną i fakultatywną. Obligatoryjny wymiar tego urlopu oznacza odpowiednio 20 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka) i 31 tygodni (w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu).

Wymiar fakultatywny (dodatkowy) urlopu będzie stopniowo wydłużany od 2010 r. i w 2014 r. będzie można wykorzystać 20 tygodni urlopu obowiązkowego oraz 6 tygodni dodatkowego. Ostatnie cztery tygodnie urlopu będzie mógł wykorzystać ojciec dziecka.

Projekt przewiduje również możliwość powrotu do pracy w czasie wykorzystania dodatkowego urlopu macierzyńskiego u dotychczasowego pracodawcy, w wymiarze nie wyższym niż pół etatu przy jednoczesnym zachowaniu prawa do części zasiłku macierzyńskiego.

Rząd proponuje ponadto, aby pracownik, który nie korzysta z urlopu wychowawczego, ale chce pracować w niepełnym wymiarze - ze względu na opiekę nad dzieckiem, był chroniony przed zwolnieniem przez czas odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego.

Zgodnie z projektem,
zostanie podniesiona podstawa składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne za osoby na urlopie wychowawczym do poziomu wynagrodzenia osiąganego przed przejściem na ten urlop, jednak nie więcej niż 60 % przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki temu osoby przebywające na urlopach wychowawczych będą mogły otrzymywać na swoje konto emerytalne w ZUS i OFE zamiast 81,98 zł jak jest obecnie - prawie 300 zł. W okresie przejściowym, czyli w latach 2009 - 2011 podstawę wymiaru składek będzie stanowiło minimalne wynagrodzenie .

Wydłużony zostanie okres otrzymywania świadczenia chorobowego przez kobiety w ciąży
do 270 dni . Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ma to szczególny związek z tzw. ciążą zagrożoną, w przypadku której obecnie obowiązujący okres 182 dni był zbyt krótki i kobieta była zmuszona ubiegać się o inny rodzaj świadczenia (np. rehabilitacyjne).

Kolejne planowane zmiany dotyczą warunkowego wypłacania tzw. becikowego. Jego wypłacenie będzie uzależnione od przedstawienia przez osobę ubiegającą się o nie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego objęcie odpowiednią opieką lekarską.

Zdaniem Pawła Wosickiego, prezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (PFROŻ) projekt ten ma charakter fragmentaryczny. „Propozycje dotyczą jedynie kobiet pracujących.Aby miały one charakter symetryczny powinno się wprowadzić rozwiązania, które obejmą również kobiety decydujące się tylko na pracę w domu, na wychowanie dzieci” - podkreślił.

Źródło: HLI, Familia

Zobacz też: Ustawa rodzinna- planowane zmiany w 10 ustawach od stycznia 2009

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life