środa, 14 stycznia 2009

Manipulacja "Prawami Podstawowymi" w Europarlamencie

Parlament Europejski manipuluje

"prawami podstawowymi" przeciwko życiu i rodzinie

Odmówić manipulacji prawami podstawowymi przeciwko życiu i rodzinieParlament Europejski na sesji planarnej 14 stycznia br. w Strasburgu (Francja) będzie głosował projekt uchwały w sprawie „stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej 2004-2008".

Tekst uchwały oparty jest na raporcie zainicjowanym i opracowanym przez posła Giusto Catania (Włochy, partia komunistyczna), w imieniu parlamentarnej Komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.


Zaproponowana uchwała promuje politykę antyrodzinną oraz aborcję zatytułowaną „zdrowie reprodukcyjne". Parlament Europejski uruchamia określenie „dyskryminacja" w celu promowania prywatnych interesów, zwłaszcza przeciwko poczętemu życiu oraz rodzinie.

Uchwała usiłuje zmusić państwa członkowskie do harmonizacji ustawodawstwa krajowego, tak żeby uznano status rodziny oparty na związku tej samej płci, pod pretekstem niedyskryminacji w ramach wolnego przepływu pracowników.


W projekcie czytamy, że:


57. (Parlament Europejski,) wzywa państwa członkowskie i UE do walki, za pomocą skutecznych środków, z bezpośrednią i pośrednią dyskryminacją kobiet we wszystkich dziedzinach (obejmujących małżeństwo, partnerstwo oraz inne relacje rodzinne) oraz z dyskryminacją wielopłaszczyznową (z powodu płci, ale jednocześnie z innych powodów);


75. (Parlament Europejski,) zwraca się do państw członkowskich, które przyjęły ustawodawstwo w zakresie związków partnerskich między osobami tej samej płci, o uznanie przepisów przyjętych przez inne państwa członkowskie i mających podobne skutki; zwraca się do tych państw członkowskich o zaproponowanie wytycznych dla wzajemnego uznawania istniejącego ustawodawstwa między państwami członkowskimi, aby zagwarantować, że prawo do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej par tej samej płci stosowane jest na takich samych warunkach, co w przypadku par heteroseksualnych;


76. (Parlament Europejski,) nalega, aby Komisja przedstawiła wniosek w celu zapewnienia stosowania przez państwa członkowskie zasady wzajemnego uznawania par homoseksualnych, niezależnie od tego, czy są one małżeństwem czy pozostają w zarejestrowanym związku partnerskim, w szczególności przy wykonywaniu przez nie prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy przepisów UE;


77. (Parlament Europejski,) wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do podjęcia - w ramach zastosowania zasady równości - działań legislacyjnych w celu zniesienia doświadczanej przez niektóre pary dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;


Jednocześnie Parlament Europejski zmusza do promocji aborcji (nazwanej „zdrowiem rozrodczym i seksualnym"), zwłaszcza poprzez następujące sformułowania:


61. (Parlament Europejski,) podkreśla potrzebę podniesienia świadomości społecznej na temat prawa do zdrowia seksualnego i w zakresie rozrodczości oraz wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania by kobiety mogły w pełni korzystać ze swoich praw, do wprowadzenia odpowiedniego wychowania seksualnego, udzielania informacji, poufnego doradztwa oraz do ułatwienia dostępu do metod antykoncepcyjnych w celu zapobiegania wszelkim niepożądanym ciążom oraz nielegalnym i ryzykownym zabiegom usuwania ciąży oraz do zwalczania praktykowania okaleczeń kobiecych narządów płciowych;


Zaproponowana uchwała powinna być odrzucona w całości.


Projekt uchwały jest oparty na Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i dotyczy stosowania jej przez państwa członkowskie.


Obecnie, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej nie jest prawnie obowiązująca, co zresztą potwierdza następujący zapis w punkcie E:


E. (Parlament Europejski,) mając na uwadze, że w przypadku włączenia Karty do prawa pierwotnego Unii określone w niej prawa nabyłyby wiążącej mocy poprzez wdrożenie za pomocą prawa wtórnego,

Parlament Europejski będzie, zatem głosował uchwałę mając w pełni wiedzę o braku podstaw prawnych w prawie pierwotnym Unii.


Wynegocjowana jako polityczny kompromis prywatnych interesów, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej figuruje jako rozdział 2 w starej „Konstytucji Europejskiej", która była odrzucona w referendum we Francji, Holandii i Irlandii.


Wielka Brytania i Polska podpisały wspólną deklarację o niestosowaniu Karty praw podstawowych.


Powyższe fakty wskazują jednoznacznie, że instytucje Unii Europejskiej nie mogą zmuszać państw członkowskich do stosowania nieobowiązujących dokumentów. Wszyscy działają tak, jak gdyby konstytucja lub Karta były zalegalizowane, co jest fałszem. Nie zapominajmy o tym, że proces ratyfikacji nie skończył się.


Nie oznacza to, że w Unii Europejskiej nie chroni się praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu gwarantuje stosowanie Europejskiej konwencji praw człowieka Rady Europy, przyjętej przez jej państwa członkowskie.


Zobacz też: Sprawozdanie w sprawie stanu praw podstawowych w UE w latach 2004-2008


Kolejna rezolucja UE zmierzająca do powszechnego uznania aborcji i związków jednopłciowychBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

© puls pro-life